Villkor

Integritetspolicy

Integritetspolicyn är fastställd av Ride Group ABs ledning – 2021-12-15

Ride Group AB (”Ride”), organisationsnummer 559313-9651, med adress Nybrogatan 12 114 39 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Ride värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk avseende dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill Ride informera dig om hur personuppgifter behandlas av oss.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till hemsidor från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Ride är inte ansvarigt för deras verksamhet eller information. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska respektive hemsidas personuppgiftspolicy innan personuppgifter lämnas ut.

Personuppgifter som samlas in av Ride

Ride behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, inkomstuppgift, information från anställningsavtal, referensern, information om webbläsare och enhet, information från serverloggfiler, information insamlad genom cookies, pixeltaggar och annan teknologi och information om applikationsanvändning. Personuppgifter samlas också in i samband med att du besöker vår hemsida. Personuppgifter kan samlas in från andra källor såsom t.ex. bostadsförmedlingar, SPAR, Skatteverket eller från allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas av Ride

Hur Ride behandlar dina personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Ride verksamhet, administrera avtal och skyldigheter som entreprenör och fastighetsutvecklare. Under fastighetsutvecklarförhållandet behandlas personuppgifter exempelvis vid tillhandahållande av tjänster, betalningshantering, bokning av tvättstuga, hantering av felanmälan, sammanställning av förbrukning av el och/eller vatten/värme som underlag, hyresförhandling, upprättande av besiktningsprotokoll, utskick av nyhetsbrev och annan information och i samband med marknadsföring av Rides serviceutbud. Den lagliga grunden för Rides behandling av dina personuppgifter är för att fullgöra och administrera hyresavtal, uppfylla lagkrav eller tillvarata ett rättsligt anspråk vid exempelvis sen eller utebliven hyresbetalning, störning eller vid uppkomna skador i fastigheten. Personuppgifter kan även behandlas med stöd av en intresseavvägning, exempelvis för att Ride ska kunna effektivisera, förbättra och anpassa sina tjänster samt säkerställa lägenhetens skick och underhåll.

Ride kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till berörda myndigheter, till andra bolag inom Rides koncern, till företag som Ride gör affärer med eller till företag som tillhandahåller tjänster till Ride. Personuppgifter kan komma att överföras exempelvis när en entreprenör anlitas för att utföra en reparation i den förhyrda lägenheten, vid inkassohantering eller vid service av Rides tillhandahållna system för bredband eller el. Ride kan även med stöd av ditt godkännande komma att överföra dina personuppgifter till tredje parter som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter överförs till ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets personuppgifts policy vid deras hantering av dina personuppgifter. Personuppgifter kan också komma att överföras vid ett eventuellt förvärv av hela eller delar av Rides verksamhet.

Om Ride har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Ride kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring. Du kan när som helst efterfråga ytterligare information om sådan överföring och de skyddsåtgärder som Ride vidtar.

Ride sparar personuppgifter under den tid det finns en affärs- eller kundmässig relation med dig eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Ride har exempelvis en rättslig skyldighet att spara hyresavtalet, hyresfordringar, beslut från socialnämnd. Vidare kommer personuppgifter i bokföringsmaterial (t.ex. betalningar) att sparas i sju år inklusive innevarande år. Du kan när som helst avanmäla dig från prenumerationer på nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att sparas för detta ändamål.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Ride behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du vill utöva några av dina rättigheter eller har några frågor angående Rides behandling av personuppgifter kan du kontakta Ride, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.